Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania przemienników częstotliwości
(zgodnie z wytycznymi dot. niskiego napięcia 73/23/EWG)

1. Ogólne uwagi
Podczas pracy przemienniki, stosownie do posiadanego przez nie stopnia ochrony, mogą posiadać nie izolowane, ruchome lub obracające się części, jak również o gorące powierzchnie. Usunięciu odpowiednich osłon jest niedopuszczalne; przy niezgodnym z przeznaczeniem używaniu, nieprawidłowej instalacji lub obsłudze, istnieje zagrożenie dla zdrowia osób i możliwość powstania szkód rzeczowych.
Dalsze informacje można znaleźć w dokumentacji. Wszystkie prace transportowe, instalacyjne, czy związane z uruchomieniem i utrzymaniem w ruchu powinien wykonywać odpowiednio przezkolony fachowy personel (należy przestrzegać IEC 364 lub CENELEC HD 384 czy DIN VDE 0100 i lEC-Report 664 czy DIN VDE 0110 i odpowiednie polskie przepisy bhp). Wykwalifikowany personel fachowy według niniejszych ogólnych wskazówek dot, bhp to są takie osoby, które znają się na zabudowie, montażu, uruchomieniu i obsłudze produktu i posiadają do tych celów odpowiednie kwalifikacje,

2. Przepisowe zastosowanie
Przemienniki to komponenty przeznaczone do zabudowy w elektrycznym urządzeniach lub instalacjach. Po zamontowaniu w maszynie uruchomienie przemiennika (t.zn, przejęcie przepisowej eksploatacji) jest zabronione, aż do stwierdzenia, że maszyna odpowiada wytycznym UE 89/392/EWG (Wytyczne maszynowe); należy przestrzegać wytycznych EN 60204, Uruchomienie (Łzn, oddanie do przepisowej eksploatacji) dozwolone jest wyłącznie pod warunkiem dotrzymania wytycznych EMV (89/336/EWG),
Przemienniki częstotliwości spełniają wymogi wytycznych dot, niskiego napięcia 73/23/EWG, Zharmonizowane normy serii EN 50178/DIN VDE 0160 w nawiązaniu do EN 60439-1/DIN VDE 0660 część 500 i EN 60146/DIN VDE 0558 stosuje się do prezmienników częstotliwości.
Należy zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać danych technicznych oraz warunków podłączenia podanych na tabliczce znamionowej i w dokumentacji,

3. Transport, przechowywanie
Należy przestrzegać wskazówek dot, transportu, składowania i
prawidłowego obchodzenia się.
Warunki klimatyczne powinny spełnić wymagania EN 50178,

4. Ustawienie
Ustawienie i chłodzenie urządzenia musi odbywać się zgodnie z przepisami zawartymi w załączonej dokumentacji. Przemienniki należy chronić przed nadmiernymi obciążeniami. Szczególnie podczas transportu nie wolno wykrzywić lub zmienić żadnych elementów. Należy unikać dotykania elektronicznych elementów i styków.
Przemienniki częstotliwości zawierają elementy wrażliwe na ładunki elektrostatyczne, które łatwo mogą ulec uszkodzeniu przy niewłaściwej obsłudze. Nie wolno dopuścić do uszkodzenia lub zniszczenia elektrycznych komponentów (w przeciwnym razie istnieje zagrożenie dla zdrowia!),

5. Przyłączenie elektryczne
Podczas prac wykonywanych przy przemiennikach będących pod napęciem należy przestrzegać aktualnych lokalnych przepisów bhp (np, VBG 4),
Instalację elektrycznją należy podłączyć zgodnie z odpowiednimi przepisami (np, przekroje przewodów, zabezpieczenia, przewód uziemiający). Dodatkowe wskazówki zawarte są dokumentacji. Wskazówki odnośnie instalacji zgodnej z EMV jak np, ekranowanie, uziemianie, umieszczenie filtrów czy wyłożenie kabli znajdują się w dokumentacji przemienników częstotliwości. Wskazówek tych należy przestrzegać stale, także w przypadku przemienników oznakowanych symbolem CE, Producent maszyny lub urządzenia odpowiada za dotrzymanie wartości granicznych określonych przez ustawodawstwo EMV,

6. Eksploatacja
Urządzenia lub instalację, w które zabudowane są przemienniki powinny być wyposażone w dodatkowe instalacje kontrolne i zabezpieczające zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, jak np, zgodnie z prawem o technicznych środkach roboczych, przepisami bhp itp. Dopuszczalne są zmiany w przemiennikach przy pomocy oprogramowania sterującego.
Po oddzieleniu przemiennika od zasilania nie wolno od razu dotykać przewodzących prąd części urządzenia i listw przyłączeniowych z powodu możliwości wyładowania kondensatorów. Należy w tym przypadku przestrzegać wskazówek umieszczonych na przemiennikach.
Podczas pracy wszystkie osłony i drzwiczki i powinny być zamknięte,

7. Konserwacja i przeglądy
Należy stosować się do dokumentacji producenta.

Należy starannie przechowywać niniejsze wskazówki dot. bezpieczeństwa pracy! Należy także przestrzegać przepisów i wskazówek umieszczonych w niniejszej instrukcji!

 

Ochrona osób
Po odłączeniu sieci zaciski zasilające U, V, W i +Ug, -Ug doprowadzają jeszcze przez co najmniej 3 minuty niebezpieczne napięcia,
• Przed rozpoczęciem pracy przy regulatorze należy sprawdzić, czy wszystkie zaciski zasilające są bez napięcia.

Ochrona urządzeń
Cykliczne załączanie i odłączanie napięcia zasilającego regulator na L1, L2, L3 lub +Ug, +Ug może spowodować przeciążenie ogranicznika prądy wejściowego:
• Należy odczekać co najmniej 3 minuty pomiędzy odłączeniem, a ponownym załączeniem.

Nadmierne obroty
Przy użyciu systemów napędowych można osiągnąć niebezpieczne nadmierne obroty (np, ustawienie wyższych częstotliwości pola wirującego przy nieprzystosowanych do tego silnikach i maszynach):
 • Regulatory napędu nie posiadają zabezpieczeń przed takimi warunkami pracy. Należy w tym przypadku zastosować dodatkowe komponenty.

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl