Ogólne wskazówki
• Kompatybilność elektromagnetyczna maszyny zależy od rodzaju i staranności wykonania instalacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- budowę
- filtrowanie
- ekranowanie
- uziemienie
• Przy innej instalacji, dla oceny zgodności z wytycznymi dot, kompatybilności elektromagnetycznej, konieczne jest sprawdzenie maszyny lub urządzenia na dotrzymanie granicznych wartości kompatybilności elektromagnetycznej. Dotyczy to np, w sytuacji:
- stosowania nieekranowanych przewodów
- zastosowania zbiorczych filtrów odkłócających zamiast prawidłowo filtrów przeciwzakłóceniowych
- pracy bez filtrów sieciowych
• Odpowiedzialność za dotrzymanie wytycznych kompatybilności elektromagnetycznej leży po stronie użytkownika maszyny.
- Przy przestrzeganiu podanych poniżej zaleceń można założyć, że nie wystąpią problemy spowodowane przez system napędowy związane ze kompatybilnością elektromagnetyczną, a wytyczne oraz prawo dot, kompatybilności elektromagnetycznej jest spełnione,
- Jeśli w pobliżu regulatora napędu używane są urządzenia, którym nie wystarcza spełnienie wymogów CE pod względem odporności na zakłócenia EN 50082-2, to regulator napędu może na nie oddziaływać elektromagnetycznie.

Budowa
• Regulator napędu, dławik/filtr sieciowy powinien stykać się dużą powierzchnią z uziemioną płytą montażową:
- Płyty montażowe z powierzchnią przewodzącą elektrycznie (ocynkowana lub nierdzewna stal) zapewniają stały styk,
- Płyty lakierowane są nieodpowiednie do instalacji zgodnej z wymogami kompatybilności elektromagnetycznej,
• Jeśli stosowanych jest kilka płyt montażowych:
- Płyty należy wzajemnie połączyć przewodnikiem (np, przy pomocy taśm miedzianych) na dużej powierzchni,
• Przy przekładaniu kabli należy zwrócić uwagę na rozdzielenie przewodów sygnałowych i zasilających silnik,
• Należy unikać wspólnej listwy zaciskowej dla wejścia zasilania i wyjścia silnikowego,
• Przewody należy prowadzić w miarę możliwości blisko potencjału odniesienia. Luźno zwisające kable działają jak antena.

Filtrowanie
• Należy stosować tylko odpowiednie dla regulatorów napędu filtry sieciowe lub filtry odkłócające i dławiki sieciowe:
- Filtry odkłócające zmniejszają niedopuszczalne wielkości zakłócające o wielkiej częstotliwości do pewnej dopuszczalnej wartości,
- Dławiki sieciowe zmniejszają wielkości zakłócające o niskiej częstotliwości, które szczególnie uzależnione są od przewodów silnika i zależą od ich długości,
- Filtry sieciowe łączą funkcje dławików i filtrów odkłócających.

Ekranowanie
• W regulatorze napędu należy połączyć ekran przewodu silnikowego
- z przyłączem ekranu regulatora,
- dodatkowo na dużej powierzchni z płytą montażową,
- Zalecamy: Połączenie wykonać przy pomocy zacisków uziemiających na metalicznej, nie lakierowanej powierzchni montażowej,
• Przy stycznikach, wyłącznikach samoczynnych silnikowych lub zaciskach w przewodach silnika:
- Połączyć ekrany podłączonych tam przewodów i również zapewnić styk o dużej powierzchni z płytą montażową,
• W skrzynce zaciskowej silnika lub na obudowie silnika połączyć ekran na dużej powierzchni z PE:
- Metaliczne złącza kablowe na skrzynce zaciskowej silnika zapewniają połączenie ekranu z obudową silnika o dużej powierzchni,
• Przy przewodach zasilających pomiędzy filtrem sieciowym a regulatorem napędu dłuższych niż 300 mm:
- Zaekranować przewód zasilający,
- Wyłożyć ekran przewodu zasilającego bezpośrednio do regulatora i do filtra sieciowego i połączyć na dużej powierzchni z płytą montażową,
• Przy użyciu choppera hamującego:
- Ekran przewodu rezystora hamującego połączyć na dużej powierzchni z płytą montażową,
- Ekran przewodu pomiędzy regulatorem napędu a chopperem hamującym połączyć bezpośrednio do regulatora i choppera na dużej powierzchni z płytą montażową
• Zaekranować przewody sterujące:
- Ekranowanie cyfrowych przewodów sterujących wyłożyć z obu stron,
- Ekranowanie analogowych przewodów sterujących wyłożyć z jednej strony,
- Jak najkrótszą drogą połączyć ekrany z przyłączami służącymi do ekranowania w regulatorze napędu,
• Użycie regulatorów napędu w rejonach zamieszkania:
- W celu ograniczenia promieniowania zakłócającego przewidziano dodatkowe > 10 dB tłumienie ekranowe. Normalnie osiąga się to poprzez zamontowanie w zwykłych, zamkniętych metalowych i uziemionych szafkach lub skrzynkach rozdzielczych.

Uziemienie
• Wszystkie metalicznie przewodzące elementy (regulator napędu, filtr sieciowy, filtr silnikowy, dławik sieciowy) uziemić z centralnego punktu uziemiającego (szyna PE) za pomocą odpowiednich przewodów,
• Dotrzymać należy minimalnych przekrojów poprzecznych podanych w odpowiednich przepisach bhp:
- Dla zgodności z wymogami kompatybilności elektromagnetycznej jednak decydującym czynnikiem nie jest przekrój poprzeczny, lecz powierzchnia przewodów i powierzchnia styku.

 

Przykład okablowania zgodnego z wymogami kompatybilności elektromagnetycznej

F1 ... F5 - zabezpieczenie
K1 - stycznik sieciowy
Z1 - filtr sieciowy "A" lub "B"
Z2 - moduł hamujący
-X1 - Ustawa zaciskowa w rozdzielni
PES - zakończenie ekranowania HF przy pomocy połączenia PE o dużej powierzchni

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl